Scholarship of university
 

Scholarship

ทุนลุ่มแม่น้ำโขง

อบรมพัฒนานิสิตเพื่อทำางานในต่างประเทศ

Web Link Scholarship

แนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทย
กับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ประจำปีงบประมาณ 2550


ทุนลุ่มแม่น้ำโขง  
รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนวิชาการ กับประเทศ กัมพูชา จีน พม่า ลาว และเวียดนาม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.มีสัญชาติไทย สุขภาพแข็งแรง

2.กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก

3.ผลการเรียน ระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 / ปริญญาโท เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

4.สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศที่ต้องการแลกเปลี่ยนได้

.............เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2549

............. ติดต่อขอรับใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ งานแนะแนวและทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต กำแพงแสน

ภายในติดต่อ 3275-81 ต่อ 157 ย้อนกลับด้านบน

5
อบรมพัฒนานิสิตเพื่อทำางานในต่างประเทศ  
งานแนะแนวและทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต กำแพงแสน จัดโครงการอบรม พัฒนานิสิตเพื่อทำงานในต่างประเทศ
รายละเอียด

ทำงานช่วงปิดภาคฤดูร้อน 3 เดือน

ทำงานเกี่ยวกับการดูแลเด็กและกิจกรรมเยาวชน 1 ปี

โครงการจะเสริมความรู้ในด้าน

ภาษาอังกฤษที่จะใช้ในต่างประเทศ

การดูแลตนเองเรื่องสุขภาพและการใช้ยา

การปรับตัวและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์

การนำเกมนันทนาการเด็กไปใช้เพื่อการทำงาน

จัดสถานที่สำหรับทดลองปฎิบัติงาน เพื่อรับรองจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน

.......นิสิตท่านใดสนใจ ติดต่อขอจองที่นั่งได้ที่งานแนะแนวและทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต กำแพงแสน

( รับจำนวนจำกัด ) ย้อนกลับด้านบน

ย้อนกลับด้านบน
ลิขสิทธิ์ : ฝ่ายงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต กำแพงแสน(พุทธศักราช ๒๕๔๙)  ติดต่อ : Webmaster